KWALITEITSWIJN IN EEN BIB? JAZEKER, DAT KÁN!

 

Le Bon Bib - Favicon

Privacybeleid Le Bon Bib

Versie 2.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 januari 2022.

 

Over ons privacybeleid

Le Bon BIB is zich bewust van het belang van uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken Jean de Koning.

 

Over de gegevensverwerking

Uw gegevens worden gedeeld met de partijen die nodig zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren. Hieronder kunt u lezen op welke wijze uw gegevens worden verwerkt en voor wie uw gegevens inzichtelijk zijn.

 

Verzenden en logistiek

Erenpack Groningen

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Erenpack voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, e-mailadres en woonplaatsgegevens met Erenpack delen. Erenpack gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Erenpack onderaannemers inschakelt, zoals post.nl, dan stelt Erenpack uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Wij hebben met Erenpack een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Webhosting en e-mail

Antagonist

Onze website en e-mailaccounts draaien op de servers van Antagonist. Antagonist heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen.

 

Betalingsverkeer

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Nieuwsbrieven

MailChimp

Als u zich daarvoor heeft aangemeld ontvangt u onze nieuwsbrieven via MailChimp. Le Bon BIB heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die via Mailchimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Hiermee meldt u zich af voor onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan moet u uw naam en e-mailadres opgeven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Le Bon BIB heeft een verwerkersovereenkomst met WebwinkelKeur afgesloten.

 

Facturatie en boekhouden

Accountantskantoor de Groot Groningen

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountantskantoor de Groot. Wij delen uw naam, rekeninggegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Accountantskantoor de Groot is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Accountantskantoor de Groot gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Webanalyse

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google. Deze dienen om de website beter te laten presteren en voor analysedoeleinden. De analyses bieden inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken en leveren daar rapportages over op.

Le Bon BIB heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij staan Google niet toe om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook zijn uw gegevens geanonimiseerd waardoor uw ‘surfgedrag’ niet tot uw persoon valt te herleiden.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Le Bon BIB op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of  strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen moeten wij de facturen met uw (persoons)gegevens bewaren zolang zij relevant zijn voor onze financiële verantwoording.

Voor de klantgegevens op onze website hebben wij de bewaartermijn ingesteld op vier jaar. Als u vier jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van onze diensten worden uw gegevens automatisch verwijderd uit ons systeem.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Le Bon BIB. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Contactpersoon

Jean de Koning – jean@lebonbib.nl

Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen

De waardering van www.lebonbib.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 77 reviews.